Neurčitá zájmena

Neurčitá zájmena představují skupinu slov, která označují množství. Jedná se o zájmena:
somenějaký
anykterýkoliv / žádný / nějaký
nožádný
nonežádný
everykaždý
eachkaždý
allvšechno / všichni / celý
eitherjeden ze dvou / jeden i druhý
neitherani jeden ze dvou / žádný
bothoba
manyhodně
muchhodně
fewmálo
littlemálo
severalněkolik
enoughdost
otherjiný

Some

Zájmeno some se do češtiny překládá jako nějaký, některý, několik nebo trochu. Pojí se vždy s podstatnými jmény v množném čísle nebo s nepočitatelnými podstatnými jmény.

Používá se v kladných oznamovacích větách (+) a v tzv. zdvořilostních otázkách (Z).
+  He has bought some new books. Koupil si nějaké nové knížky.
Z  Would you like some more tea? Dal by sis ještě čaj?

Více o zájmenu some viz kapitola Zájmena some, any a no.

Any

Zájmeno any se do češtiny překládá jako kterýkoliv, žádný nebo nějaký, záleží na jeho použití vě větě. Pojí se vždy s podstatnými jmény v množném čísle nebo s nepočitatelnými podstatnými jmény.

Používá se v kladných oznamovacích větách s významem kterýkoliv (+), v záporných větách s významem žádný () a v otázkách s významem nějaký (?).
+  You can do anything you want. Můžeš dělat cokoliv, co chceš.
  I don't have any questions. Nemám žádné otázky.
?  Have you got any brothers or sisters? Máš nějaké bratry nebo sestry?

Více o zájmenu any viz kapitola Zájmena some, any a no.

No

Zájmeno no se do češtiny překládá jako žádný. Pojí se vždy s podstatnými jmény v množném čísle nebo s nepočitatelnými podstatnými jmény.

Používá se v záporných větách s významem žádný ().
  We have no school today. Dnes nemáme školu.

Více o zájmenu no viz kapitola Zájmena some, any a no.

None

Zájmeno none se do češtiny překládá jako žádný. Toto zájmeno ve větě nikdy nestojí před podstatnými jmény, ve větách je vždy zastupuje.
I wanted to buy some apples but they had none. Chtěl jsem koupit nějaká jablka, ale žádná neměli.
We need more water but there is none left. Potřebujeme více vody, ale žádná už nezbyla.

Every

Zájmeno every se do češtiny překládá jako každý. Použijeme jej, pokud hovoříme obecně o větší skupině subjektů. Jedná se o skupinu o třech a více subjektech.

Pojí se s podstatnými jmény v jednotném čísle, případně s číslovkami a po nich následujícími podstatnými jmény v množném čísle. Toto zájmeno se nikdy nemůže vyskytovat samostatně.

Toto zájmeno tvoří následující složeniny: everything (všechno), everybody (každý), everyone (každý), everywhere (všude).

Every worker has his own idetification card. Každý pracovník má svou vlastní identifikační kartu.
Jim walks his dog every morning. Jim každý den venčí svého psa.
Alex washes his hair every two days. Alex si myje vlasy každé dva dny.
Everybody is different. Každý je jiný.

Each

Zájmeno each se do češtiny překládá jako každý. Použijeme jej, pokud hovoříme spíše o určité menší skupině subjektů. Jedná se o skupinu o dvou a více subjektech.
I have got two cats, each is black. Mám dvě kočky, každá je černá.
I met a lot of students there and each was very intelligent. Potkal jsem tam mnoho studentů a každý byl velmi chytrý.

Zájmeno each se často používá, hovoříme-li o cenách či placení, a to s významem "za kus" nebo "každý".
Five T-shirts cost 40 euros, that's 8 euros each. Pět triček stojí 40 euro, to dělá 8 euro za kus.
We always pay 10 euros each. Vždycky platíme 10 euro každý. (každý z nás)

All

Zájmeno all se do češtiny překládá jako všechno, všichni nebo celý. Většinou se pojí s podstatnými jmény v množném čísle nebo s nepočitatelnými podstatným jmény.
All the tickets are sold out. Všechny lístky jsou vyprodány.
I would recommend it to all my friends. Doporučil bych to všem svým přátelům.

S podstatnými jmény v jednotném čísle s pojí pouze výjimečně. V takovém případě se do češtiny překládá jako celý.
I could easily spend all day in my bed. Klidně bych zůstal celý den ve své posteli.
I've been waiting all my life for this moment. Na tento okamžik čekám celý svůj život.

Either

Zájmeno either se do češtiny překládá jako jeden ze dvou, jeden i druhý nebo oba. Vždy zastupuje dva subjekty.
There are trees on either side of the river. Na obou stranách (na jedné i na druhé straně) řeky jsou stromy.

Neither

Zájmeno neither se do češtiny překládá jako ani jeden ze dvou, nebo žádný. Vždy zastupuje dva subjekty.
Neither computer in the office works. Ani jeden (ze dvou) počítačů v kanceláři nefunguje.

Both

Zájmeno both se do češtiny překládá jako oba, vždy tedy zastupuje dva subjekty. Pojí se vždy s podstatnými jmény v množném čísle.
Hold it with both hands. Drž to oběma rukama.
We both attend German classes. My oba navštěvujeme kurz němčiny.

Many

Zájmeno many se do češtiny překládá jako hodně nebo mnoho. Pojí se vždy s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle.

Používá se v záporných větách (), v otázkách (?) a v některých ustálených vazbách (too many, so many).
?  Do you have many friends? Máš hodně přátel?
  I don't need many friends. Nepotřebuji mnoho přátel.

Zájmeno many může být také použito v kladných oznamovacích větách (+), toto použití je však považováno za formální. V těchto případech bývá nahrazováno výrazy a lot of, lots of nebo plenty of.
+  The children have seen many animals in the zoo. → The children have seen a lot of animals in the zoo. Děti viděly v zoo mnoho zvířat.

Much

Zájmeno much se do češtiny překládá jako hodně nebo mnoho. Pojí se vždy s nepočitatelnými podstatnými jmény.

Používá se v záporných větách (), v otázkách (?) a v některých ustálených vazbách (too much, so much).
?  Do you have much money with you?. Máš s sebou hodně peněz?
  I don't need much money. Nepotřebuji mnoho peněz.

Stejně jako zájmeno many, i zájmeno much se v kladných oznamovacích větách nahrazuje výrazy a lot of, lots of nebo plenty of.

Few

Zájmeno few se do češtiny překládá jako málo. Pojí se vždy s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle.
There are few people who really understand me. Je málo lidí, kteří mi opravdu rozumí.

Přidáním neurčitého členu a před zájmeno few se mění jeho význam. V takovém případě jej do češtiny překládáme jako několik nebo pár.
I'll be there in a few minutes. Budu tam za pár minut

Little

Zájmeno little se do češtiny překládá jako málo. Pojí se vždy s nepočitatelnými podstatnými jmény.
I have little free time. Mám málo volného času.

Přidáním neurčitého členu a před zájmeno little se mění jeho význam. V takovém případě jej do češtiny překládáme jako trochu.
Give me a little more time. Dej mi trochu víc času.

Several

Zájmeno several se do češtiny překládá jako několik. Pojí se vždy s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle.
I have been to Italy several times. V Itálii jsem byl několikrát.
Could you give me several examples? Mohl bys mi uvést několik příkladů?

Enough

Zájmeno enough se do češtiny překládá jako dost nebo dostatek. Pojí se s počitatelnými i nepočitatelnými podstatnými jmény.
I don't have enough time. Nemám dostatek času.
Do we have enough toys for all the children? Máme dost hraček pro všechny ty děti?
That's enough. To stačí.

Other

Zájmeno other se do češtiny překládá jako jiný nebo další. Odvíjí se od něj další tvary – another (další, ještě jeden), the other (druhý) a the others (ostatní).

Tvar another je spojením zájmene other a neurčitého členu an. Pojí se vždy s počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle.
I just finished reading the book, I should start reading another. Právě jsem dočetl tu knížku, měl bych začít číst další.

Tvar the other je spojením zájmene other a určitého členu the. Pojí se s podstatnými jmény v jednotném čísle a do češtiny se překládá jako druhý.
This boy is better at maths than the other. Tenhle chlapec je v matematice lepší než ten druhý.

Tvar the others je spojením zájmene other a určitého členu the. Pojí se s podstatnými jmény v množném čísle a do češtiny se překládá jako ostatní.
I was there but the others didn't come. Byl jsem tam, ale ostatní nepřišli.

Použití s předložkou of

Většina z výše uvedených zájmen může být použita s předložkou of. Toto spojení často předchází osobním nebo přivlastňovacím zájmenům, ukazovacím zájmenům atp.
None of my friends studies in Oxford. Žádný z mých kamarádů nestuduje v Oxfordu.
Each of us speaks a different language. Každý z nás mluví jiným jazykem.
All of my classmates live in Birmingham. Všichni mí spolužáci bydlí v Birminghamu.
Either of you made a mistake. Každý z vás dvou udělal chybu.
I think neither of them is an adult. Myslím, že ani jeden z těch dvou není dospělý.
Both of them liked the movie. Oběma se ten film líbil.
I have had enough of you. Už tě mám dost.

Pomohl vám tento článek?
63
8