Porovnávání

Podstatná jména porovnámáve na základě jejich vlastností – tedy vlastnosí, vyjádřených přídavnými jmény. Při porovnávání můžeme použít:
předložku thannež(přídavné jméno je vždy v komparativu)
vazbu as ... astak ... jako(přídavné jméno je vždy základním tvaru)
vazbu not as ... as ne tak ... jako(přídavné jméno je vždy v základním tvaru)

Poznámka: Komparativ a základní tvar přídavných jmen viz kapitola Stupňování přídavných jmen.

He is more experienced than me.Je zkušenější než já.
He is as experienced as I (am).Je stejně zkušený jako já.
He is not as experienced as I (am).Není stejně zkušený jako já.
This is better than we expected.To je lepší, než jsme očekávali.
The hotel is as comfortable as written in the guide.Ten hotel je tak útulný, jak je napsáno v průvodci.
The garden is not as large as he wanted.Ta zahrada není tak velká, jak chtěl.

Pokud je při porovnávání jako vzor použito zájmeno, musíme dbát na jeho správný tvar. Toto zájmeno je při porovnávání pomocí předložky than vždy v předmětovém tvaru, při porovnávání pomocí vazeb (not) as ... as vždy ve tvaru podmětovém.
He is more experienced than me. Je zkušenější než já.
(than I)
He is not as experienced as I. Není stejně zkušený jako já.
(as me)

Poznámka: Předmětový a podmětový tvar osobních zájmen viz kapitola Osobní zájmena.

Pomohl vám tento článek?
8
3