Vztažná zájmena

Stejně jako v češtině, i v angličtině se vztažná zájmena používají při spojování hlavních vět s větami vedlejšími. Tato zájmena jsou:
whichkterý(hovoříme-li o věcech)
whokterý(hovoříme-li o lidech)
whosejehož
whomjemuž(spíše formální, nahrazováno zájmenem who)
thatkterý(může nahrazovat which a who)
Football is a game which requires a good condition. Fotbal je hra, která vyžaduje dobrou koncici.
She is the only person who understands me. Ona je jediný člověk, který mi rozumí.
What is the first thing that comes to your mind? Jaká je první věc, která tě napadá?
! Zájmeno what (co, jaký) není vztažné, a proto jej ve vztažných větách není možné používat.
The computer which we use is obsolete. Ten počítač, co používáme, je zastaralý.
(what)

Vynechávání vztažných zájmen

Vztažná zájmena which, who a that se za určitých okolností mohou v souvětích vynechávat.
The car which you see is mine. → The car you see is mine.
The girl who I'm talking to is beautiful. → The girl I'm talking to is beautiful.

! Ne vždy je možné vztažné zájmeno vynechat, vzniklé souvětí by v některých případech nedávalo smysl.
Football is a game which requires a good condition. → Football is a game requires a good condition.

Pomohl vám tento článek?
14
9