Zvratná zájmena

Zvratná zájmena se používají tehdy, když se ve větě shoduje podmět s předmětem. Tato zájmena odpovídají českým zájmenům "se" a "si", v angličtině má však každá osoba své vlastní zvratné zájmeno.
1.Imyself
2.youyourself
3.hehimself
sheherself
ititself
1.weourselves
2.youyourselves
3.theythemselves
Let me introduce myself. Dovolte, abych se představil.
Susan saw herself in her dream. Susan se viděla ve svém snu.
Tom hurt himself. Tom se zranil.
We bought ourselves a new car. Koupili jsme si nové auto.

! Pokud se ve větě vyskytuje více osob a podmět se s předmětem neshoduje, zvratná zájmena použít nelze. V takovém případě používáme zájmena reciproční, viz kapitola Reciproční zájmena.

We know ourselves. Známe se. (každý z nás zná sám sebe) – zvratné zájmeno ourselves
We know each other. Známe se. (známe se navzájem) – reciproční zájmeno each other

Zdůrazňovací funkce zvratných zájmen

Zvratná zájmena můžeme použít, pokud chceme zdůraznit, že někdo nebo něco vykonává určitou činnost. Jedná se např. o činnost, o které bychom očekávali, že ji bude vykonávat někdo jiný, nebo o činnost, kterou někdo vykonává místo někoho jiného.
I always repair my car myself. Své auto si vždycky opravuju já.
We would like to do it ourselves. Rádi bychom to udělali my.

Přidáním slovíčka by zdůrazníme, že někdo nebo něco vykonává danou činnost zcela sám a bez jakékoliv cizí pomoci.
I did the homework by myself. Vypracoval jsem ten domácí úkol zcela sám.
They went home by themselves. Šli domů úplně sami.

Zvratnými zájmeny můžeme také zdůraznit osoby. V češtině bychom použili slovíčka jako "sám" nebo "osobě".
It's Tom Hanks himself! To je sám Tom Hanks!
She herself doesn't belive it. Ona sama tomu nevěří.


Pomohl vám tento článek?
53
11