Cestování vlakem

Jak se prosím dostanu na nádraží?Wie komme ich bitte zum Bahnhof?

Zakoupení jízdenek

Kde si můžu koupit jízdenku?Wo kann ich eine Fahrkarte kaufen?
Kde je prosím automat na jízdenky?Wo ist ein Fahrkartenautomat, bitte?
Jízdenku do Berlína, prosím.Eine Fahrkarte nach Berlin, bitte.
Jednosměrnou, nebo zpáteční?Einfach oder hin und zurück?
Jednosměrnou/zpáteční, prosím.Einfach/hin und zurück, bitte.
Chtěl/a bych jednu jednosměrnou jízdenku do Berlína, prosím.Ich möchte eine einfache Fahrkarte nach Berlin, bitte.
Chtěl/a bych dvě jednosměrné jízdenky do Berlína, prosím.Ich möchte zwei einfache Fahrkarten nach Berlin, bitte.
Chtěl/a bych jednu zpáteční jízdenku do Berlína, prosím.Ich möchte eine Rückfahrkarte nach Berlin, bitte.
Chtěl/a bych dvě zpáteční jízdenky do Berlína, prosím.Ich möchte zwei Rückfahrkarten nach Berlin, bitte.
Kolik stojí jízdenka?Was kostet die Fahrkarte?
Jak dlouho trvá cesta?Wie lange dauert die Fahrt?
Můžu si rezervovat sedadlo?Kann ich einen Platz reservieren?
Chtěl bych si rezervovat sedadlo/dvě sedadla.Ich möchte einen Platz/zwei Plätze reservieren.
Chcete místo u okna nebo v uličce?Möchten Sie einen Fensterplatz oder einen Gangplatz?
U okna/v uličce, prosím.Einen Fensterplatz/einen Gangplatz, bitte.
Dvě místa u okna/v uličce, prosím.Zwei Fensterplätze/Gangplätze, bitte.

Informace o spojích

Kdy jede další vlak do Berlína?Wann geht der nächste Zug nach Berlin?
Vlak do Berlína odjíždí ve 2 hodiny.Der Zug nach Berlin fährt um 2 Uhr ab.
Kdy bude ten vlak v Berlíně?Wann kommt der Zug in Berlin an?
Z jaké koleje odjíždí vlak do Berlína?Von welchem Gleis fährt der Zug nach Berlin ab?
Vlak do Berlína odjíždí z koleje číslo 3.Der Zug nach Berlin fährt von Gleis 3 ab.
Z koleje číslo 3.Von Gleis 3.
Jaké číslo má vlak do Berlína?Welche Nummer hat der Zug nach Berlin?
Jaké číslo má vlak, který odjíždí 15. dubna ve 13 hodin z Berlína do Hamburgu?Welche Nummer hat der Zug, der am 15. April um 13 Uhr von Berlin nach Hamburg abfährt?
Kdy přijede vlak z Hamburgu?Wann kommt der Zug von Hamburg an?
Vlak z Hamburgu přijede v 17 hodin.Der Zug von Hamburg kommt um 17 Uhr an.
Vlak přijede na druhou kolej.Der Zug fährt auf Gleis 2 ein.
Kde je prosím druhá kolej?Wo ist bitte das Gleis 2?
Vlak přijede ke třetímu nástupišti.Der Zug fährt auf Bahnsteig 3 ein.
Kde je prosím třetí nástupiště?Wo ist bitte der Bahnsteig 3?
Musím přestupovat?Muss ich umsteigen?
Kde musím přestoupit?Wo muss ich umsteigen?
Musíte přestoupit v Drážďanech.Sie müssen in Dresden umsteigen.
Jede ten vlak přes Drážďany?Kommt der Zug durch Dresden?
Jede vlak do Berlína načas?Ist der Zug nach Berlin pünktlich?
Ano, vlak jede načas.Ja, der Zug ist pünktlich.
Vlak má zpoždění.Der Zug hat Verspätung.
Vlak číslo 269 má hodinu zpoždění.Der Zug Nummer 269 hat eine Stunde Verspätung.

Ve vlaku

Je toto místo volné?Ist dieser Platz frei?
Toto místo je bohužel obsazené.Dieser Platz ist leider besetzt.
Promiňte, ale sedíte na mém místě.Entschuldigen Sie bitte, aber Sie sitzen auf meinem Platz.
Jízdenky, prosím.Die Fahrkarten, bitte.
Ztratil jsem svou jízdenku.Ich habe meine Fahrkarte verloren.
Smím otevřít okno?Darf ich das Fenster öffnen?
Kde jsou záchody, prosím?Wo ist die Tiolette, bitte?
Kde je jídelní vůz, prosím?Wo ist der Speisewagen, bitte?
Kde je lehátkový vůz, prosím?Wo ist der Liegewagen, bitte?
Jak se jmenuje tato/příští zastávka?Wie heißt diese/die nächste Station?