Abeceda

A a[aː] F f[ef] K k[kaː] P p[peː] U u[uː] Z z[tset]
B b[beː] G g[geː] L l[el] Q q [kuː] V v[fau] Ä ä[æː]
C c[tseː] H h [haː] M m[em] R r[er] W w[veː] Ö ö[œː]
D d[deː] I i[iː] N m[en] S s[es] X x[iks] Ü ü[yː]
E e[eː] J j[jot] O o[oː] T t[teː] Y y[ypsilon] ẞ ß[estset]

Na počítači můžeme německá písmena napsat následujícím způsobem:
Přehlásky: Psaní přehlásek na počítači + A, O, U Ostré S: Psaní ostrého S na počítači + Psaní ostrého S na počítači nebo Psaní ostrého S na počítači + 225

Ostré S (ß) a SS

Vyslovované S můžeme v psaném jazyce znázornit dvěma způsoby – ostrým S nebo písmeny SS. Ostré S (německy scharfes S nebo Eszett) je znak dnes používaný výhradně jen v německém jazyce. Tento znak ve slově následuje vždy po dlouhé samohlásce nebo dvojhlásce (ovšem jen pokud po něm ve kmeni slova nenásleduje žádná další souhláska), po krátké samohlásce pak píšeme SS.
die Straße
der Spaß
heißen
X der Kuss
der Fluss
das Schloss
Rozdíl při psaní ostrého S a písmen SS v závislosti na délce předcházející samohlásky nám tedy jasně udává to, jak máme slova správně vyslovovat.
die Straße [štráse] (po písmenu A následuje ß – A čteme dlouze)
das Schloss [šlos] (po písmenu O následuje SS – O čteme krátce)

Výše uvedená pravidla platí také při skloňování, odvozování apod., a proto se může stát, že se zápis u různých tvarů (odvozenin) téhož slova liší.
wissen – ich weiß
beißen – der Biss
! Výše zmíněná pravidla jsou směrodatná, a chceme-li psát pravopisně správně, varianty ßSS nesmíme libovolně zaměňovat.
die Straße die Strasse
Poznámka: Ostré S můžeme zaměnit za SS pouze tehdy, pokud nám zapsání tohoto speciálního znaku neumožňuje technika (PC apod.). Ve švýcarské němčině je však toto zaměňování poměrně běžné, stejně tak v internetových diskuzích nebo v jiných neformálních textech.

Poznámka: Při psaní hůlkovým písmem ostré S zpravidla písmeny SS nahrazujeme vždy. (Straße → STRASSE)

Před zavedením nových pravopisných norem se ostré S vyskytovalo hojněji, neboť se psalo také na konci slov nebo před souhláskami. Ve starších textech se tedy můžeme setkat se slovy jako daß, muß, ein bißchen apod. – podle nového německého pravopisu je dnes u všech těchto případů ostré S nahrazeno písmeny SS.


Pomohl vám tento článek?
33
8