Množné číslo podstatných jmen

V němčině neexistuje jedna jediná univerzální koncovka, pomocí níž bychom množné číslo tvořili u všech podstatných jmen (jak tomu je například v angličtině). Množné číslo se tvoří nepravidelně, a u každého podstatného jména bychom se tedy kromě jeho rodu (členu) a významu měli nazpaměť naučit též tvar množného čísla.

Podstatná jména však můžeme na základě určitých společných morfologických znaků při tvorbě množného čísla rozdělit do několika skupin, které nám mohou tvoření plurálu usnadnit.

Všechna podstatná jména (bez ohledu na jejich rod) se v množném čísle pojí se členem die (pojí-li se s členem určitým), případně jsou bez členu (pojí-li se s členem neurčitým).
Členy před podstatnými jmény v množném čísle viz kapitola Členy.
der Mann → die Männer
die Frau → die Frauen
das Kind → die Kinder

Množné číslo tvořené koncovkou –E

Přidáním koncovky –E ke slovu se mn. č. tvoří u:Příklad
většiny podstatných jmen mužského rodu, zakončených např. příponami –eur, –ier, –ig, –ich, –ling, –ar nebo –ärdie Friseure, die Stiere, die Könige, die Teppiche, die Schmetterlinge, die Talare, die Millionäre
některých podstatných jmen středního rodu, zakončených např. příponami –al, –sal nebo –ivdie Areale, die Schicksale, die Adjektive
několika podstatných jmen ženského rodu, často jednoslabičnýchdie Städte, die Hände, die Kühe
podstatných jmen zakončených příponou –nis, která v množném čísle oproti předchozím slovům přibírají navíc písmeno S (tedy koncovku –SE)die Ergebnisse, die Kenntnisse

Podstatná jména mužského a středního rodu této skupiny mohou, ale nemusí v množném čísle přibírat přehlásku, podstatná jména ženského rodu této skupiny přehlásku přibírají vždy, je-li to možné (výjimkou jsou slova patřící do poslední skupiny v tabulce).

Množné číslo tvořené koncovkou –(E)N

Přidáním koncovky –(E)N ke slovu se mn. č. tvoří u:Příklad
většiny podstatných jmen ženského rodu, zakončených např. příponami –e, –age, –anz, –ei, –ie, –ion, –heit, –keit, –schaft, –tät, –ung nebo –urdie Katzen, die Etagen, die Ambulanzen, die Fleischereien, die Theorien, Aktionen, Einzelheiten, die Möglichkeiten, die Eigenschaften, die Universitäten, die Hoffnungen, die Kulturen
podstatných jmen ženského rodu zakončených příponou –in, která v množném čísle oproti předchozím slovům přibírají navíc písmeno N (tedy koncovku –NEN)die Lehrerinnen, die Studentinnen, die Ärztinnen
podstatných jmen mužského rodu zakončených příponami –e, –ent, –ant, –and, –ist, –ordie Psychologen, die Studenten, die Simulanten, die Doktoranden, die Alchemisten, die Direktoren
některých podstatných jmen středního rodudie Betten, die Augen
slov cizího původu zakončených příponami –ma, –um nebo –us, u nichž jsou tyto přípony nahrazeny právě koncovkou –ENdie Themen, die Gymnasien, die Euphemismen

Podstatná jména této skupiny v množném čísle přehlásku nepřibírají.

Množné číslo tvořené koncovkou –ER

Přidáním koncovky –ER ke slovu se mn. č. tvoří u:Příklad
mnohých jednoslabičných podstatných jmen středního rodudie Kinder, die Wörter, die Blätter, die Räder
některých podstatných jmen mužského rodu, často jednoslabičnýchdie Männer, die Geister

Do této skupiny nepatří žádná podstatná jména ženského rodu. Podstatná jména této skupiny přibírají přehlásku vždy, je-li to možné.

Množné číslo tvořené koncovkou –S

Přidáním koncovky –S ke slovu se mn. č. tvoří u:Příklad
většiny podstatných jmen cizího původu (všech rodů)die Hobbys, die E-Mails
zkratekdie Unis, die CDs
označení rodindie Webers, die Müllers

Podstatná jména této skupiny v množném čísle přehlásku nepřibírají.

Množné číslo tvořené nulovou koncovkou

U poslední skupiny podstatných jmen se množné číslo tvoří přidáním tzv. nulové koncovky – tedy žádná koncovka se ke slovu nepřidává.

Přidáním nulové koncovky ke slovu se mn. č. tvoří u:Příklad
podstatných jmen mužského či středního rodu zakončených příponami –er, –el nebo –endie Lehrer, die Fenster, die Vögel, die Gärten
zdrobnělin (vždy středního rodu) zakončených příponami –chen nebo –leindie Mädchen, die Fräulein
jediných dvou podstatných jmen ženského rodu, a to Mutter a Tochterdie Mütter, die Töchter

Podstatná jména této skupiny přibírají přehlásku vždy, je-li to možné.

! Příponami –er a –el mohou být zakončena také podstatná jména ženského rodu – ta ovšem do této skupiny nepatří a jejich množné číslo se nulovou koncovkou netvoří.
die Mauer → die Mauern (die Mauer)
die Kuppel → die Kuppeln (die Kuppel)

Dvojí tvar množného čísla

Některá podstatná jména mohou mít dva tvary množného čísla, přičemž významy těchto tvarů mohou být stejné, nebo se mohou lišit.

Příkladem podstatného jména, které má v obou tvarech množného čísla stejný význam, je např. slovo "der Balkon" (balkon). V plurálu může mít tvar die Balkone nebo die Balkons, v obou případech ve významu "balkony".

Důvodem odlišnosti významů jednotlivých tvarů množného čísla u některých slov je fakt, že jsou tato slova mnohovýznamová již v jednotném čísle. V jednotném čísle se oba tyto významy tvarem slova shodují, množné číslo se však již tvoří pro každý z významů zvlášť.

Konkrétními příklady slov s odlišným významem jednotlivých tvarů plurálu jsou např. tato:

Jednotné číslo1. tvar mn. č.2. tvar mn. č.
die Bank (banka, lavička)die Banken (banky)die Bänke (lavičky)
der Strauß (pštros, kytice)die Strauße (pštrosi)die Sträuße (kytice)
das Wort (slovo)die Wörter (jednotlivá slova – části vět, slova ve slovníku)die Worte (souvislý projev – "Rád bych pronesl pár slov.", citát – "velká slova myslitelů" apod.)

Speciální případy

Některá podstatná jména většinou používáme pouze v jednotném čísle:
  • látková podstatná jména (der Schnee, das Gold)
  • hromadná podstatná jména (das Obst, das Gepäck, das Laub)
  • podstatná jména vyjadřující abstraktní skutečnosti (die Kindheit, der Hass, die Wärme)
Existují ale i případy, kdy můžeme i slova zařaditelná do výše uvedených kategorií použít v množném čísle.
französische Weine – francouzská vína
lokale Schönheiten – místní krásy (příroda, památky apod.)

Některá podstatná jména používáme pouze v množném čísle:
  • některé geografické názvy (die Alpen, die USA, die Niederlande)
  • některé názvy osob (die Luete, die Eltern)
  • názvy některých časových úseků (die Ferien, die Flitterwochen)
  • názvy svátků (frohe Weihnachten, frohe Ostern) (! pouze však v přáních, jinak mají tato slova tvar jednotného čísla – das Weihnachten, das Ostern)
Některá česká pomnožná podstatná jména mají v němčině i tvar jednotného čísla:
die Tür – die Türen
die Uhr – die Uhren
die Hose – die Hosen
der Rücken – die Rücken
die Brille – die Brillen
dveře
hodin(k)y
kalhoty
záda
brýle
die Zeitung – die Zeitungen
die Schere – die Scheren
die Treppe – die Treppen
das Kleid – die Kleidernoviny
nůžky
schody
šaty
Na to, že mají výše uvedená slova i tvar jednotného čísla, nesmíme zapomínat především při časování sloves.
Diese Brille ist sehr schön. Tyhle brýle jsou moc pěkné.
(sind)


Pomohl vám tento článek?
24
16