Osobní zájmena

Osobní zájmena nahrazují podstatná jména. Skloňují se, a v dané větě je tedy nutné použít jejich správný tvar.

Jednotlivá osobní zájmena jsou:

Pádtyononaonomyvyoni/y/avy (vykání)
1.ichduersieeswirihrsieSie
2.meinerdeinerseinerihrerseinerunsereuerihrerIhrer
3.mirdirihmihrihmunseuchihnenIhnen
4.michdichihnsieesunseuchsieSie

Poznámka: Osobní zájmena se v druhém pádě téměř nepoužívají – v tabulce jsou tyto tvary uvedeny pouze pro úplnost.

Tom ist sehr klug. Tom je velmi chytrý. → Er ist sehr klug.
Ich gehe mit Tom. Jdu s Tomem. → Ich gehe mit ihm.
Ich sehe Tom! Vidím Toma! → Ich sehe ihn.

Jak je zmíněno v tabulce, němčina pro vykání užívá 3. osobu množného čísla – zájmeno Sie. Toto zájmeno pak ve všech jeho tvarech píšeme s velkým počátečním písmenem.
Es freut mich, Sie kennenzulernen. Těší mě, že vás poznávám.
Gefällt Ihnen das Buch, Frau Schulz? Libí se vám ta kniha, paní Schulzová?


Pomohl vám tento článek?
20
3