Pády

V němčině, stejně jako v češtině, se ohebné slovní druhy skloňují. V případě podstatných jmen to pro nás v praxi většinou znamená, že na základě znalosti rodu daného slova, čísla a pádu, v němž je dané slovo použito, určíme tvar členu (případně zájmene apod.), který před tímto slovem v dané větě stojí, a případně doplníme další morfologické změny, kterým dané slovo při skloňování podléhá. Některá podstatná jména, členy nebo například zájmena pak mají v různých pádech různé tvary, které se musíme naučit zpaměti.

Na rozdíl od češtiny němčina rozlišuje pouze 4 pády:
nominativ – 1. pád
genitiv – 2. pád
dativ – 3. pád
akuzativ – 4. pád

Používání pádů v němčině není vždy stejné jako v češtině a řídí se určitými pravidly. Zjistit, s jakým pádem se dané slovo pojí, můžeme podle:
1. předložky (pokud je ve větě použita)
2. slovesa (pokud ve větě není použita předložka)

Je-li ve větě použita předložka, pád poznáme vždy, jelikož všechny německé předložky se pevně pojí s určitým pádem (případně s více pády). Není-li ve větě použita předložka, je určení pádu poněkud obtížnější (viz níže).

Poznámka: Jediným pádem, který se shoduje v němčině i češtině, je nominativ, tedy první pád.
Mein Mann arbeitet als Chirurg. Můj muž pracuje jako chirurg.
Bist du noch in der Schule? Jsi (ty) ještě ve škole?

Předložky pojící se s genitivem

Nejčastěji používanými předložkami, které se vždy pojí s genitivem, tedy druhým pádem, jsou tyto:
(an)statt – místo
außerhalb – mimo, vně
bezüglich – co se týče
einschließlich – včetně
infolge – v důsledku
innerhalb – v, během
inmitten – uprostřed
kraft – z moci, podle
längs – podél
mittels – s pomocí
seitens – ze strany
trotz – i přes
ungeachtet – navzdory
unweit – nedaleko
während – během
wegen – kvůli
Statt einer E-Mail hat er mir eine SMS geschickt. Místo e-mailu mi poslal SMS.
Ich habe ihn während des Sommers kennen gelernt. Seznámila jsem se sním během léta.
Wegen meines Bruders kann ich nicht kommen. Kvůli mému bratrovi nemůžu přijít.
Skloňování jednotlivých slovních druhů v genitivu viz kapitola Německá gramatika.

Poznámka: V hovorové němčině se můžeme setkat s tím, že je po některých výše uvedených předložkách používán namísto genitivu dativ, tedy 3. pád.

Genitiv je používán mj. také při přivlastňování.
Das ist Peters Buch. To je Petrova kniha.
Das ist das Zimmer meiner Schwester. To je pokoj mé sestry.

Mohli bychom také říci, že je genitiv jakýmsi ekvivalentem českého přívlastku neshodného.
Das Buch der Liebe. Kniha lásky.
Harry Potter und der Stein der Weisen. Harry Potter a kámen mudrců.

Předložky pojící se s dativem

Nejčastěji používanými předložkami, které se vždy pojí s dativem, tedy třetím pádem, jsou tyto:
aus – z
bei – u, při
mit – s
nach – do, po, podle
von – od, z
zu – k, do
ab – od (čas)
außer – kromě
gegenüber – naproti, oproti
seit – od (čas)
Ich komme aus der Tschechischen Republik. Pocházím z České republiky.
Mein Sohn arbeitet bei der Firma LAX Industries. Můj syn pracuje u firmy LAX Industries.
Wir feiern mit der ganzen Familie. Slavíme s celou rodinou.
Du kannst spielen gehen, aber erst nach dem Essen. Můžeš si jít hrát, ale až po jídle.
Das ist das Auto von meinem Vater. Tohle je auto (od) mého otce.
Mario geht heute Abend zu seiner Freundin. Mario jde dnes večer ke své přítelkyni.
Diese Organisation existiert seit dem Jahr 2005. Tato organizace existuje od roku 2005.
Skloňování jednotlivých slovních druhů v dativu viz kapitola Německá gramatika.

Některé z výše uvedených předložek mohou tvořit složeniny s členem určitým:
bei + dem = beim
von + dem = vom
zu + dem = zum
zu + der = zur
Obě tyto varianty jsou gramaticky správné a lze je navzájem libovolně zaměňovat. Častěji se však setkáváme se složeninami.

Předložky pojící se s akuzativem

Nejčastěji používanými předložkami, které se vždy pojí s akuzativem, tedy čtvrtým pádem, jsou tyto:
bis – do (čas)
durch – přes, skrz
für – pro
gegen – proti
ohne – bez
um – okolo, kolem, v (čas)
über – o (! nikoliv ve významu nad – předložka über ve významu nad viz předložky pojící se s dativem i akuzativem)
Ich bleibe hier bis nächste Woche. Zůstanu tady do příštího týdne.
Er bummelt durch den Park. Potuluje se skrz park.
Kaufst du etwas für deine Lehrerin? Koupíš něco své učitelce?
Sie schwimmt gegen den Strom. Plave proti proudu.
Ohne dich kann ich nicht leben. Bez tebe nemůžu žít.
Ich möchte eine Reise um die Welt machen. Chtěl bych podniknout cestu okolo světa.
Wir sprechen über den Film mit Tom Hanks. Mluvíme o tom filmu s Tomem Hanksem.
Skloňování jednotlivých slovních druhů v akuzativu viz kapitola Německá gramatika.

Předložky pojící se s dativem i akuzativem

Existují předložky, které se mohou pojit s dativem i s akuzativem:
an – u, na (svislá plocha – na zdi, na dveřích, ...)
auf – na (vodorovná plocha – na stole, na posteli, ...)
hinter – za
in – v/do
neben – vedle
unter – pod, mezi
über – nad (! nikoliv ve významu o – předložka über ve významu o viz předložky pojící se s akuzativem)
vor – před
zwischen – mezi

Poznámka: Předložku "mezi" můžeme přeložit německým zwischen (mezi dvěma věcmi) nebo unter (mezi více než dvěma věcmi).
Die Post liegt zwischen dem Rathaus und der Bäckerei. Pošta se nachází mezi radnicí a pekárnou.
Sie geht oft unter Leute. Často chodí mezi lidi.

Pád, který po výše uvedených předložkách následuje, záleží vždy na jejich užití v konkrétní větě. Abychom mohli určit, s jakým pádem se tyto předložky pojí, pomáháme si dvěma základními otázkami:
Wo? Kde? – předložka se v dané větě pojí s dativem (3. pádem)
Wohin? Kam? – předložka se v dané větě pojí s akuzativem (4. pádem)

Německy:Ich bin krank, ich bleibe in dem Bett.Es ist schon spät, ich gehe in das Bett.
Česky:Jsem nemocný, zůstanu v posteli.Už je pozdě, půjdu do postele.
Otázka:Zůstanu kde? Wo?Půjdu kam? Wohin?
Pád:DativAkuzativ

Ich warte an der Bushaltestelle. Čekám na zastávce. (kde?)
Ich gehe an die Bushaltestelle. Jdu na zastávku. (kam?)

Der Hund liegt auf dem Sofa. Pes leží na pohovce. (kde?)
Der Hund legt sich auf das Sofa. Pes si lehá na pohovku. (kam?)

Meine Freundin und ich sind im Kino. Má přítelkyně a já jsme v kině. (kde?)
Meine Freundin und ich gehen ins Kino. Má přítelkyně a já jdeme do kina. (kam?)
Skloňování jednotlivých slovních druhů v dativu a akuzativu viz kapitola Německá gramatika.

Některé z výše uvedených předložek mohou tvořit složeniny s členem určitým:
an + dem = am
an + das = ans
auf + das = aufs
in + dem = im
in + das = ins
Obě tyto varianty jsou gramaticky správné a lze je navzájem libovolně zaměňovat. Častěji se však setkáváme se složeninami.

Určení pádu pomocí slovesa

Není-li ve větě použita žádná předložka, nezbývá než určit pád pomocí slovesa. Pád, s nímž se určité sloveso pojí v češtině, ovšem ne vždy odpovídá pádu, s nímž se toto sloveso pojí v němčině.

Nominativ se v češtině a němčině shoduje, slovesa pojící se s genitivem se vyskytují jen zřídka, problém tedy většinou představuje rozlišení dativu a akuzativu. Chceme-li mít naprostou jistotu, že pád určíme správně, musíme se ke každému jednomu slovesu nazpaměť naučit pád, s nímž se pojí.

Dovolíme si však nabídnout drobnou pomůcku, která nám může podstatně ulehčit práci:
1. Sloveso, které se v češtině pojí s lichým pádem (3. a 7. pád), se s lichým pádem, tedy s dativem, pojí i v němčině.
2. Sloveso, které se v češtině pojí se sudým pádem (2., 4. a 6. pád), se se sudým pádem, tedy s akuzativem, pojí i v němčině.

Ich habe einen Hund. Mám psa. (čeština: mám koho? co? – 4. pád → němčina: akuzativ)
Meinem Vater gebe ich einen neuen Computer. Svému otci dám nový počítač. (čeština: komu? čemu? – 3. pád → němčina: dativ)
! Tato pomůcka neplatí vždy – např. slovesa anrufen (zavolat) a verstehen (rozumět) se v němčině pojí s akuzativem, ačkoliv se v češtině pojí se 3. pádem.
Ich rufe dich noch an. Ještě ti zavolám.
Ich verstehe den Satz nicht. Já té větě nerozumím.

Pomohl vám tento článek?
194
42