Skloňování přídavných jmen

Nutnost skloňovat přídavná jména se odvíjí od jejich použití ve větě. Přídavná jména mohou plnit funkci:
přísudku (stojí za podstatným jménem, k němuž se vztahují) – v takovém případě se neskloňují
přívlastku (stojí před podstatným jménem, k němuž se vztahují) – v takovém případě se skloňují
Das Mädchen ist sehr schön. To děvče je velmi hezké. – neskloňujeme
Es ist ein sehr schönes Mädchen. Je to velmi hezké děvče. – skloňujeme

Přídavná jména vždy skloňujeme příslušnými koncovkami, které ke slovu připojujeme podle čísla, rodu a pádu, s nimiž se dané přídavné jméno pojí. (viz tabulky níže).

Při skloňování přídavných jmen vždy záleží na tom, co stojí před nimi – může se jednat o člen určitý, člen neurčitý, nulový člen nebo například přivlastňovací zájmeno. Ve všech těchto případech se přídavná jména skloňují odlišným způsobem.

Skloňování po členu určitém

Předchází-li přídavnému jménu člen určitý, skloňuje se následujícím způsobem:

PádMužský rodŽenský rodStřední rodMnožné číslo
1.der schöne Manndie schöne Fraudas schöne Mädchendie schönen Leute
2.des schönen Mannesder schönen Fraudes schönen Mädchensder schönen Leute
3.dem schönen Mannder schönen Fraudem schönen Mädchenden schönen Leuten
4.den schönen Manndie schöne Fraudas schöne Mädchendie schönen Leute

Die schöne Frau da ist deine Kollegin? Ta hezká paní je tvá kolegyně?
Das ist das Auto der schönen Frau. To je auto té hezké paní.
Ich gehe mit der schönen Frau ins Kino. Jdu do kina s tou hezkou paní.
Kennst du die schöne lächelnde Frau da? Znáš tu hezkou usměvavou paní?

Pokud před podstatným jménem stojí více přídavných jmen, která jej rozvíjejí, mají všechna tato přídavná jména vždy stejnou koncovku.

Poznámka: Proč při skloňování dochází k podtrženým morfologickým změnám u podstatných jmen, se dozvíte v kapitole Skloňování podstatných jmen. Skloňování členů viz kapitola Členy.

Stejně jako po členu určitém se skloňují také přídavná jména, kterým předcházejí následující zájmena:
 • dieser, diese, dieses – tento, tato, toto (mn. č.: diese)
 • jeder, jede, jedes – každý, každá, každé (mn. č.: alle)
 • jener, jene, jenes – onen, ona, ono (mn. č.: jene)
 • welcher, welche, welches – který, která, které (mn. č.: welche)
 • mancher, manche, manches – mnohý, mnohá, mnohé (mn. č.: manche)
 • solcher, solche, solches – takový, taková, takové (mn. č.: solche)
 • derjenige, diejenige, dasjenige – ten, ta, to (mn. č.: diejenigen)
 • derselbe, dieselbe, dasselbe – tentýž, tatáž, totéž (mn. č.: dieselben)
 • beide – oba, obě (pouze mn. č.)
Diesen neuen Film finde ich langweilig. Tento nový film je podle mě nudný.
Jede schöne Frau ist leider verheiratet. Každ hezká žena je bohužel vdaná.
Jener verdächtige junge Mann ist auf der Flucht. Onen podezřelý mladý muž je na útěku.
Welches blaue T-Shirt kaufen wir? Které modré tričko koupíme?
Denselben lustigen Jungen habe ich gestern gesehen. Téhož legračního chlapce jsem viděl včera.
Diese alten Bücher kannst du wegwerfen. Tyhle staré knihy můžeš vyhodit.
Manche kluge(n) Studenten lernen drei Fremdprachen. Mnozí chytří studenti se učí tři jazyky.
Beide neuen Computer sind schon im Büro. Oba nové počítače už jsou v kanceláři.
Alle wichtigen Informationen findest du hier. Všechny důležité informace najdeš tady.

Poznámka: U přídavných jmen, před nimiž stojí zájmeno welche, manche nebo solche, je při skloňování v množném čísle možná koncovka –e i –en.
Manche kluge Studenten lernen drei Fremdprachen. = Manche klugen Studenten lernen drei Fremdprachen.
! Skloňovat musíme kromě přídavných jmen také zájmena.
Diesen neuen Film finde ich langweilig. (Dieser neuen Film)
Denselben lustigen Jungen habe ich gestern gesehen. (Derselbe lustigen Jungen)

Skloňování po členu neurčitém

Předchází-li přídavnému jménu člen neurčitý, skloňuje se následujícím způsobem:

PádMužský rodŽenský rodStřední rodMnožné číslo
1.ein schöner Manneine schöne Frauein schönes Mädchen∅ schöne Leute
2.eines schönen Manneseiner schönen Fraueines schönen Mädchens∅ schöner Leute
3.einem schönen Manneiner schönen Fraueinem schönen Mädchen∅ schönen Leuten
4.einen schönen Manneine schöne Frauein schönes Mädchen∅ schöne Leute

Skloňování bez členu

Nepředchází-li přídavnému jménu žádný člen, skloňuje se následujícím způsobem:

PádMužský rodŽenský rodStřední rodMnožné číslo
1.schöner Mannschöne Frauschönes Mädchenschöne Leute
2.schönen Mannesschöner Frauschönen Mädchensschöner Leute
3.schönem Mannschöner Frauschönem Mädchenschönen Leuten
4.schönen Mannschöne Frauschönes Mädchenschöne Leute

Stejně jako přídavná jména, kterým nepředchází žádný člen, se skloňují také přídavná jména, kterým předcházejí určité číslovky (eins, zwei, drei, zwanzig, ...) nebo například následující číslovky neurčité:
 • viele – mnozí
 • wenige – málo
 • ein paar – několik, pár
 • andere – jiní
 • einige – něteří
 • mehrere – několik, více
Es warten auf dich zwei junge Frauen. Čekají na tebe dvě mladé paní.
In meiner Wohnung gibt es vier kleine Zimmer. V mém bytě jsou čtyři malé pokoje.
Viele gute Sportler kommen aus Afrika. Mnoho dobrých sportovců pochází z Afriky.
Ich will nur mit ein paar guten Freunden feiern. Chci slavit jen s pár dobrými přáteli.
Es gibt mehrere sinnvolle Möglichkeiten. Existuje několik smysluplných možností.

Skloňování po přivlastňovacích zájmenech a záporu kein

Skloňování přídavných jmen, před nimiž stojí některé z přivlastňovacích zájmen, je kombinací skloňování po členu neurčitém (jednotné číslo) a skloňování po členu určitém (množné číslo).

PádMužský rodŽenský rodStřední rodMnožné číslo
1.mein schöner Mannmeine schöne Fraumein schönes Kindmeine schönen Freunde
2.meines schönen Mannesmeiner schönen Fraumeines schönen Kindesmeiner schönen Freunde
3.meinem schönen Mannmeiner schönen Fraumeinem schönen Kindmeinen schönen Freunden
4.meinen schönen Mannmeine schöne Fraumein schönes Kindmeine schönen Freunde

Ist das dein neues Auto? To je tvé nové auto?
Ihr jüngerer Bruder arbeitet als Polizist. Její mladší bratr pracuje jako policista.
Wir sagen es nur unseren besten Freunden. Řekneme to jen našim nejlepším přátelům.
Das Haus eurer netten Nachbarn gefällt mir sehr. Dům vašich milých sousedů se mi velmi líbí.

Stejným způsobem se skloňuj též přídavná jména, kterým předchází zápor kein:

PádMužský rodŽenský rodStřední rodMnožné číslo
1.kein schöner Mannkeine schöne Fraukein schönes Kindkeine schönen Freunde
2.keines schönen Manneskeiner schönen Fraukeines schönen Kindeskeiner schönen Freunde
3.keinem schönen Mannkeiner schönen Fraukeinem schönen Kindkeinen schönen Freunden
4.keinen schönen Mannkeine schöne Fraukein schönes Kindkeine schönen Freunde

Das ist keine große Überraschung. Není to žádné velké překvapení.
Glaub keiner fremden Person. Nevěř žádné cizí osobě.
Wir haben leider keine freien Plätze mehr. Bohužel již nemáme žádná volná místa.

Pravopisné změny

U některých přídavných jmen dochází při jejich skloňování k určitým morfologickým změnám.

Přídavná jména končící příponou –er, které předchází dvojhláska –au nebo –eu, při skloňování ztrácejí písmeno E:
teuer → ein teurer Anzug (teuerer)
sauer → ein saures Gesicht (saueres)

Přídavná jména končící příponou –el při skloňování ztrácejí písmeno E:
dunkel → ein dunkles Zimmer (dunkeles)
komfortabel → die komfortable Wohnung (komfortabele)

U přídavného jména hoch dochází ke změně písmene CH na H:
hoch → der hohe Baum (hoche)


Pomohl vám tento článek?
109
16