Základní číslovky

0null
1eins
2zwei
3drei
4vier
5fünf
6sechs
7sieben
8acht
9neun
10zehn
11elf
12zwölf
13dreizehn
14vierzehn
15fünfzehn
16sechzehn
17siebzehn
18achtzehn
19neunzehn
20zwanzig
30dreißig
40vierzig
50fünfzig
60sechzig
70siebzig
80achtzig
90neunzig
100(ein)hundert
200zweihundert
1 000(ein)tausend
milioneine Million
miliardaeine Milliarde

Tvoření čísel

Při tvoření čísel spojujeme vždy jednotky s desítkami (v tomto pořadí), přičemž mezi ně vkládáme slovíčko und.
49 neunundvierzig
101 (ein)hunderteins
215 zweihundertfünfzehn
304 dreihundertvier
450 vierhundertfünfzig
677 sechshundertsiebenundsiebzig
1 300 eintausenddreihundert
3 976 dreitausendneunhundertsechsundsiebzig
22 569 zweiundzwanzigtausendfünfhundertneunundsechzig

Jak vidíme, německé číslovky se píší dohromady, jako jedno slovo. Výjimkou jsou číslovky větší než milion, viz níže.

Základní číslovky neskloňujeme. Úplnému skloňování podléhají pouze číslovka ein, která se skloňuje jako člen neurčitý, a číslovky Million, Milliarde apod., které mají jako jediné standardní tvar podstatných jmen.
Ich habe nur eine Schwester. Mám jen jednu sestru.
Ich habe achtundfünfzig Millionen im Lotto gewonnen. Vyhrál jsem 58 milionů v loterii.

Jelikož mají číslovky Million, Milliarde atd. tvar podstatného jména, při tvoření čísel je vždy píšeme odděleně.
1 345 000 eine Million dreihundertfünfundvierzigtausend
1 123 456 789 eine Milliarde einhundertdreiundzwanzig Millionen vierhundertsechsundfünfzigtausendsiebenhundertneunundachtzig

I z ostatních číslovek lze vytvořit podstatná jména, a to přidáním členu a zapsáním velkého počátečního písmene.
eins → eine Eins – jedna → jednička
zwei → die Zwei – dva → dvojka

Poznámka: Jako podstatná jména jsou číslovky vždy ženského rodu (die, eine), a to s výjimkou číslovek "hundert" a "tausend", které jsou rodu středního.

Rozdíl mezi ein a eins

Německá číslovka "jedna" může mít dva tvary – ein a eins.

Tvar eins použvíme při:
  • počítání – vyjmenovávání číslic (eins, zwei, drei, vier, ...)
  • početních operacích (Eins plus zwei ist drei.)
  • určování času bez použití slova "Uhr" (Es ist eins. Ich komme um halb eins.)
  • zpodstatňování číslovky "jedna" (eine Eins – jednička)
V ostatních případech používáme tvar ein.


Pomohl vám tento článek?
30
3